Hva er kreasjonisme?

Kreasjonisme kommer fra det latinske ordet «creatio» som betyr skapelse. Kreasjonisme baserer seg på den kristne tro om at universetet og alt liv på jord ble skapt av Gud, i en eller flere skapelseshendelser. Kreasjonister vil som regel benekte at alle organismer på jorden stammer kan fra et felles utviklingsmessig opphav, noe som står i sterk kontrast til den mer vitenskapelige evolusjonsteorien første gang beskrevet av den Greske filosofen Anaximander som levde i år 500 f.kr, og siden den mer kjente evolusjonisten Darwin.

En bokstavelig tolkning av bibelens skrift om at universet og alle arter ble skapt av Gud på 6 dager dukket første gang opp på 1800-tallet i det som er kjent som den fundamentalistisk kristendom. Den vokste ut av den evangeliske kirke på samme tid som Darwin presenterte sin evolusjonsteori.

Skapelsesberetningen

Kreasjonismens tilhengere mener svaret på hvordan arter har utviklet seg er utelukkende å finne i bibelen, og det bibelen sier er det vi ser i naturen i dag. De mener alle arter er blitt til hver for seg, de kan gjerne være av samme type/slag eller familie, men de har ikke utviklet seg fra samme stamme. For eksempel; en kreasjonist vil si seg enig med Darwin i at alle katter har en felles stamme som var 1 katt. Det samme gjelder hunden, alle hunder stammer fra en og samme stamme. Det de bestrider med Darwins teori er at hunder og katter kan ha hatt en felles stamme og at de har videreutviklet seg fra grunnet miljø, mutasjoner, sex og naturlig utvelgelse etc. Alle dokumentasjon angående slektskap via evolusjon fremlagt av Darwin og andre forskere vil kreasjonistene hevde er et tegn på at arten har hatt samme designer; nemlig Gud.

På samme vis som at en kreasjonist ikke godtar at hunder og katter kan ha en felles stamme, tror de heller ikke at menneske kan ha utviklet seg fra apene. Menneskets opprinnelse, mener kreasjonisten, bare har en forklaring og det er bibelens skapelsesberetning.

Teistisk evolusjon

Selv om det innenfor kreasjonismen heter seg at alt liv ble skapt av Gud og alle vitenskapelige bevis stort sett avvises som tull, finnes det også kreasjonister som tror på Darwins teori. De holder fast på hva bibelens skapelsesberetning forteller hva gjelder mennesker, men godtar Darwins teori om artenes evolusjon. Denne holdningen kalles i dag teistisk evolusjon.

Argumenter mot evolusjon

Kreasjonistene fokuserer på de variasjoner man kan observere i en art et mikronivå, også kjent som mikroevolusjon. Ved å legge fokus utelukkende på mikroevolusjon, vil mengde arvemateriale begrenses betydelig. På dette grunnlaget mener kreasjonistene at variasjoner som ikke er å se på mikronivå ikke ligger latent for arten, og dermed kan det heller ikke forekomme evolusjon i henhold til Darwins teori. Med andre ord, en hund er en hund, uansett evolusjon. Kreasjonistene hevder at evolusjon aldri er observert på makronivå hvor man tydelig kan se overgangen til en ny art.

The missing link

Kreasjonistene hevder det missing link taler videre til deres fordel. The missing link, eller det manglende leddet som vi sier på norsk, er leddet mellom fossiler og dagens arter. Om Darwin og Anaximander har rett i at artenes utvikling har skjedd over millioner av år, hvorfor ser vi da ikke tegn av flere overgangstyper gjennom historien.

Kreasjonistene mener at deres syn styrkes av det faktum at artene som forsvant har samme form og utseende i fossilform som da de levde på jorden. Skulle teorien om evolusjon vært korrekt, burde vi sett mindre endringer i artene gjennom fossilhistorien. Kreasjonistene viser derfor ofte til krokodillen som art. Krokodillen kan vitenskapen spore mer enn 200 millioner år tilbake i tid uten at man kan se nevneverdige endringer i arten.