Kreasjonisme og intelligent design

Kreasjonisme og intelligent design er to av de største og mest utbredte teoriene om universets og menneskets opprinnelse. Kreasjonistene mener svaret på universets opprinnelse er å finne i bibelen, mer bestemt i boken Genesis. Mens ID hypotesen innebærer at det må finnes “noe” mer enn naturlige årsaker eller materielle mekanismer. Dessuten at dette “noe” må være intelligent og være i stand til å fremkalle organismer.

Kreasjonisme

Personer som anser seg selv som kreasjonister er i stor grad enig i følgende uttalelser:

  • Det er en Gud
  • Universet ble skapt av Gud i løpet av 6 dager på 24 timer hver
  • Universet er bare noe få tusen år gammelt
  • Gud skapte alt liv på jorden uten å bruke organismer som allerede eksisterte
  • Darwin og hans evolusjonsteori er grunnleggende feil.

Intelligent Design

Personer som støtter seg på teorien om intelligent design er på sin side i stor grad enig i følgende uttalelser:

  • Verden (enten hele kosmos eller bare livet på jorden) viser tegn på en vitenskapelig intelligent art som har utviklet seg selv
  • Gud eksisterer og er den intelligent designer av universitetet

Enkelt forklart er intelligent design en vitenskapelige søken etter tegn på design og mønster som kan forklares med en intelligent årsak eller formål. Selv om det så langt har vært vanskelig for vitenskapen å bevise teorien bak ID, brukes metodene innen en rekke vitenskapelige fagfelt blant annet antropologi, arkeologi, rettsmedisinske fag, kryptoanalyse og søken etter utenomjordisk intelligens. I likhet med alle andre teorier om universets skapelse er også ID religiøst og vitenskapelig omstridt.

Kreasjonisme vs Intelligent Design

Selv om begge parter tror på Gud og aksepterer at Gud har del i universets skapelse, mener ID tilhengerne at det finnes mer håndfaste bevis på hvordan det hele ble til. Der kreasjonistene støtter seg utelukkende på bibelen, hevder ID teorien at det må være en intelligent tanke og drivkraft bak skapelsen av universet, menneskene og alt liv på jord. Tilhengere av ID støtter heller ikke Darwins teori og evolusjon og naturlig utvalg. De mener man kan vitenskapelig bevise at fenomener i naturen skyldes intelligent design og ikke fysiske lover og tilfeldigheter.

Dembskis filter

Dembskis filter ble utviklet av den amerikanske matematikeren William Dembsky på 1980-tallet. Dembsky var en del av “think tanken” på The Discovery Institute sammen med jusprofessoren Phillip E. Johnson og biokjemikeren Michael Behe. De tre har de siste 40 årene vært de største pådriverne for moderne ID. Dembskis filter er den eneste aksepterte metoden man bruker i dag som kan skille design i naturen fra tilfeldige fenomener og fenomener som er bevist av etablerte naturlover. Forskere innen ID bruker Dembskis filter til å teste om en hendelse kan forklares med en enkeltstående statisk hendelse, eller om hendelsen kan forklares med eksisterende naturlover. Kan ikke hendelsen forklares som statisk hendelse eller naturlov, anser man det som tegn på at intelligent design står bak hendelsen.

Lite bevis for ID

Tilhengere og forskere som støtter seg til teorien om ID er mange, men i likhet med kreasjonistene har de lite håndfaste bevis å vise til. Forskere som støtter ID og benytter seg av blant annet Dembskis filter, hevder de har en rekke vitenskapelige bevis for sin teori, men sannheten er at det er ekstremt få vitenskapelige publikasjoner å vise til. De fleste rapporter som er publisert de siste 30 årene er i stor grad tilbakekalt da de er blitt vitenskapelig motbevist.

ID i skolen

Talspersoner for ID har de siste tiårene kjempet en tøff kamp mot det offentlige for at teorien bak ID skal undervises på alle skoler på lik linje med de mer allment aksepterte teoriene bak kreasjonisme og evolusjon. Enn så lenge er det få offentlige institusjoner og skoler som velger å undervise ID på samme grunnlag som andre teorier.